Veri Sorumlusu ALMİN ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere sair mevzuat ve uluslararası sözleşmeleri dikkate alarak kişisel verilerinizin korunması için Kişisel Veri Politikamız kapsamında veri güvenliği için gerekli önlemleri azami gayretle aldığımızı bilmenizi isteriz.

     A. TANIMLAR

     Açık rıza, 95/46 EC sayılı Direktif kapsamına göre, açık rıza ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanı şeklinde anlaşılmalıdır.
     Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.
     Veri kayıt sistemi, Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir. Söz konusu sistemler fiziki veya dijital olabilir. Söz konusu sistem içinde birden fazla kritere göre veriler işlenebilmektedir. Örneğin, ad soyad, TC yahut doğum yeri bazlı bir kayıt sistemi baz alınarak verilerin kaydı ve işlenmesi yapılabilir.
     Veri sorumlusu, 6698 sayılı kanun kapsmaında doğrudan verişlerin işlenmesinden, aktarılmasından, silinmesinden ve diğer kanun kapsamındaki yükümlülüklerinden sorumlu olan kişidir. kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olanlardır. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir. İş bu aydınlatma metni kapsamında ALMİN ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ şirketini ifade etmektedir.
     Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu kişiler, kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen çalışanlar olabileceği gibi, veri sorumlusunun hizmet satın almak suretiyle belirlediği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aynı zamanda hem veri sorumlusu, hem de veri işleyen olabilir. Örneğin, bir muhasebe şirketi kendi personeliyle ilgili tuttuğu verilere ilişkin olarak veri sorumlusu sayılırken, müşterisi olan şirketlere ilişkin tuttuğu veriler bakımından ise veri işleyen olarak kabul edilecektir.
     İlgili Kişi, Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi yani iş bu sözleşme kapsamında müşteriyi ifade etmektedir.
     İmha, Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade eder.

     B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

     Kişisel verileriniz firmamız ile kurdurunuz diyaloglar ve iletişim kapsamlarında alınan bilgi ve belgelerden oluşmaktadır. Tarafımıza iletilen referans mektupları ve akdedilen ön sözleşme ve sözleşme, internet sitesi çerez uygulamaları, sosyal medya platformlarından alınan veriler, internet sitesi üzerinden doldurulan online formlar, öneri/şikâyet formu, mail ortamları başta olmak üzere çevrim içi iletişim kanallarından elde edilen bilgi, belge ve başvuru formları, güvenlik kameraları, mektup, ihtar kapsamında alınan ve bildirilen veriler başlıca veri toplama kaynaklarıdır. İş bu veriler veri politikamız ve Kurul kararları minvalinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 5. Ve 6. madde kapsamındaki şartlar ve 4.madde kapsamında yerini bulan ilkeler göz önünde bulundurularak elde edilip işlenmektedir. Tüm bu süreçlerde orantılılık ve ölçülülük ilkeleri göz önünde bulundurularak gereksiz veri alımının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

     C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

     Kişisel verilerin işlenmesi 6698 sayılı kanunun 3/e bendinde şu şekilde tanımlanmıştır:
     ‘’ Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,’’
     Söz konusu kişisel veri niteliğindeki bilgilerin ne şekilde işleneceği aynı kanunun 5. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir:
     ‘’ (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
     (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
     a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
     b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
     c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
     ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
     d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
     e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
     f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’
 Yukarıda yer alan maddeler aynı zamanda kişisel verilerin işlenme şartları anlamına da gelmekte olup veri sorumlusu olarak tarafımız açısından bağlayıcıdır. Bu maddelerin kapsamına baktığımızda kanuni yükümlülüklerin ifasında, alenileştirilmiş verilerde ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermediği müddetçe tarafımız meşru menfaatinin gerekli kıldığı hallerde verilerin işlenmesi için açık rıza aranmayacaktır.

     D. VERİ İŞLENMESİNE HAKİM OLAN TEMEL İLKELER

     Gerçek kişilere ait kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik kayıt yöntemlerinin kullanılması yahut otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmesi, kısmen veya tamamen değiştirilmesi, kategorize edilmesi, aktarılması, kayıt altına alınması, saklanması, imha edilmesi şeklindeki her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak adlandırılmaktadır. İş bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, elde edilen verinin başta elde edilmesi, saklanması, aktarılması ve imha edilmesi süreçlerinin hepsi verilerin işlenmesi demektir.
     GDPR yani Avrupa Veri Tüzüğü başta olmak üzere uluslararası belgelerde kabul görmüş ve ülkelerin yetkili kılınmış kurul kararlarında yer almış kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler bulunmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. Maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar 108 sayılı Sözleşmeye ve 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel şekilde düzenlenmiştir. Buna göre; Kanunda kişisel verilerin işlenmesinde sayılan genel (temel) ilkeler şunlardır:
     • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
     • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
     • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
     • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
     • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
     Söz konusu ilkeler düzenleyici işlem yapma yetkisine sahip kurullar ve yargı mercileri tarafından esas alınarak uyuşmazlıklara uygulanmaktadır. Kişisel verilerin yasaya uygun elde edilip işlendiğinden bahsedebilmemiz için söz konusu verilerin yukarıda yer alan ilkeler ve ilkelerin özünde yer alan temel saiklerin göz ününde tutularak işlenmesi gerekmektedir.

     E. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İŞLENMESİNE DAYANAK HUKUKİ SEBEPLER VE AMAÇLAR

     6698 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.
     Buna göre, Kurumumuz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

     Şirket, faaliyetleri çerçevesinde elde edilen kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklanır ve işlenir;
     • Firmalar arası işbirliği ve iletişimin sağlanabilmesi,
     • Kurumsal faaliyetlerin sürdürülmesi,
     • Müşteri kartlarının oluşturulması,
     • Firma muhasebe, finans ve pazarlama alanlarındaki iç ve dış operasyonlarının yürütülmesi,
     • Yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin ifası,
     • Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
     • Firma tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
     • Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek müşterilere daha kişisel ürün ve hizmet sunabilmesi,
     • Çözüm ortakları ve akdi ilişkinin tarafları ile faaliyet veya ticari ilişki yürütülmesi
     • Müşterileri ürün ve hizmet hakkında bilgilendirebilmek, anket yoluyla memnuniyetlerini ölçebilmek, şirket içinde kalite birimi üretim değerlendirmesi yapabilmesi,
     • Müşterilerin istekleri doğrultusunda ürün ve hizmetleri oluşturabilmek ve geliştirebilmesi,
     • Firma ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlayabilmesi,
     • Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
     • Firma ile iş ilişkisi içerisinde olan müşterilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin teminini sağlayabilmek,
     • Hizmet ve kalite standartlarında uygunluğun sağlanması,
     • Satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi,
     • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca akdi ve yasal yükümlülüklerin ifası ve yeni yasal düzenlemeler uyarınca uyum süreçlerinin sağlanması,
     • Üçüncü kişilerin korunan menfaatleri doğrultusunda yasal yükümlülüklerin ve yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin ifası,
     • Web sitesi ile alakalı olarak analiz, performans, kullanım şartlarının iyileştirilmesi, müşteri tercih ve trendlerinin değerlendirilmesi, etkin pazarlama yöntemlerinin tespiti için çerezlerden faydalanılması,
     • Ürün ve hizmet siparişi takiplerinin yapılması ve ulaştırılmalarının sağlanması,
     • Başta düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği bilgi ve belgelerin ilgili kurumlara temininin sağlanması,
     • Adli mercilerin talepleri doğrultusunda istenilen bilgi ve belgelerin adli makamlar ile paylaşılmasının sağlanması, amaçlarıyla işlenebilecektir.

     Kurumda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda verilerin işlenmesi ve saklanmasına dayanak mevzuatlar şu şekildedir;
     • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
     • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
     • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
     • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
     • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
     • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
     • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
     • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
     • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
     • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
     • 27866 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
     • 29417 Sayılı 15.07.2015 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik
     • 29029 Sayılı ve 13.06.2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
     • 26751 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
     Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinde yerini bulan süreler kadar veriler işlenir ve sürenin bitimindeki ilk imha döneminde imha edilir.

     F. İŞLENEN VERİLERE İLİŞKİN VERİ BAŞLIKLARI VE İÇERİKLERİ

     Yukarıda izahatı yapılan toplanma yöntemlerinden yine yukarıda anlatıldığı amaç ve yasal mevzuatlar uyarınca toplanan kişisel verileri aşağıdaki şekilde kategorize edebiliriz.
     Kimlik verisi; Adı, soyadı, TCKN
     İletişim verisi; Telefonu, e-postası, işyeri adresi, ikamet adresi
     Müşteri İşlem Verisi: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi, memnuniyet, kalite ve tavsiye anketleri, Şikayet içeriklerine ilişkin veriler,
     Finansal veri; Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, ticari alışveriş durumunda risk yönetimi için gerekli olması durumunda bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri,
     Pazarlama verileri; Alışveriş geçmişi bilgileri
     Hukuki İşlem Verileri; Hukuki bir konu veya dava bulunması durumunda adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyası içinde yer alan bilgi ve belgeler
     Çalışma verisi; Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza sirküleri
     Görsel ve işitsel veri; Kamera kayıtları
     Websitesi/Uygulama kullanım verileri; Kullanıcının site içi aktiviteleri, kullanıcının fare (Mouse) hareketleri,
     Yukarıdaki veriler her şube kapsamında alınmadığı gibi, kurumsal müşteri, gerçek müşteri veya potansiyel müşteri olunmasına göre alınacak verilerin kapsamı daralabilmektedir. Ancak yukarıdaki veriler haricinde başkaca bir veri alınmamaktadır.

     G. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

     Veri Sorumlusu ALMİN ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ olarak 6698 sayılı kanunun 4 maddesinde 1 ifade olunan ilkeler göz önünde bulundurularak,
     • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
     • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
     • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
     • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
     • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
     • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
     • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, için KVKK’nın 8 ve 9.maddesinde yazan şartlar ve Kurulun belirlediği önlemler alınmak şartıyla üçüncü kişi ve kurumlara aktarımda bulunulabilir.
     Söz konusu veriler şirketimiz ilgili personeli, şirket yöneticileri, kullandığımız yurt içi server (sunucular), bulut hizmeti aldığımız yurt içi kurum ve kuruluşlar, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, avukatlar, denetim şirketleri iş ve çözüm ortakları, tedarikçiler, adli merciler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile paylaşılabilecektir.
     İşlenen verilerden ad soyad, TC Kimlik Numarası, konum, adres, telefon, vergi numarası şeklindeki veriler yurt dışı bağlantılı şirketlerimiz, yurt dışı çevrim içi veri aktarımı yapan haberleşme, depolama ve iletişim programları tarafından kullanılan yurt dışı serverları ve veri merkezleri ile paylaşılabilecektir.
     Çevrim içi veri aktarımı yapan haberleşme, depolama ve iletişim programları tarafından kullanılan yurt dışı serverları ve veri merkezleri bakımından verilerin aktarıldığı ülke çeşitlilik göstermekle birlikte Google ve Microsoft Tabanlı Çevrim İçi uygulamaların yönetim merkezi Amerika Birleşik Devletleri olup, Yandex’in yönetim merkezi Rusya’dır. Yine Whats App uygulaması bakımından söz konusu merkez Amerika Birleşik Devletleri iken Telegram açısından Rusya’dır.

     H. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA POLİTİKASI

     Şirketimiz bünyesinde verilerin imhası için yılın Ocak ve Temmuz ayları imha dönemleri olarak belirlenmiştir. İlgili kişilerden elde edilen kişisel veriler saklama sürelerinin bitiminden itibaren takip eden imha dönemi içinde şirket bünyesindeki verilerin korunmasından sorumlu personel/personeller tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. İmha işlemine ilişkin tutanaklar bağımsız bir yerde şirket bünyesindeki verilerin korunmasından sorumlu personel/personeller tarafından 3 (üç) yıl süreyle tutulacaktır. Üç yıl sonra söz konusu tutanaklarda imha edilecektir. İmha işlemine ilişkin 28 Ekim 2017 tarih ve 30224 sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri esas alınacaktır. Bu süreçte takip ettiğimiz veri güvenliği politikaları ile imha politikalarına https:// www.alminprofil.com.tr/ KVKK-1.html uzantılı web sitemizde yer alan KVKK İmha Politikası başlığından ulaşabilirsiniz.

     İmhayı gerektiren sebepler şunlardır:
     • Söz konusu verinin işlenmesine dayanak ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası
     • Verinin işlenmesine ve saklanmasına dayanak teşkil eden amacın ortadan kalkması,
     • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
     • İlgili kişinin 6698 sayılı 11.madde kapsamında verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için şirkete yaptığı başvurunun kabul edilmesi halinde,
     • Şirkete yapılan anonim hale getirme, imha veya yok edilme talebinin uygun bulunmaması halinde Kurula yapılan şikayette ilgili kişi talebinin kabul edilmesi halinde,
     • Saklama süresinin bitmesi ve daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın somut olay özelinde bulunmaması
     Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12 nci maddesiyle Kanunun 6 ncı maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Şirket tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.
     Kişisel verileriniz müşteri ve firma ilişkimiz devam ettiği sürece saklanacak olup, söz konusu akdi veya sair hukuki ilişkinin sona ermesine müteakip 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. 29029 Sayılı ve 13.06.2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ekli liste uyarınca listedeki bazı mallar açısından tamir, satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetleri bakımından işlemlere ilişkin veriler 15 yıl boyunca saklanabilecektir. Çerez ve LOG kayıtlarına ilişkin veriler ise en fazla 5651 Sayılı İnternet Kanunu uyarınca 2 yıl boyunca muhafaza edilecektir. Saklama süresinin bitiminden sonraki ilk imha döneminde, veri sorumlusu tarafından münhasıran bu işe tahsisli personel tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile elektronik ortamda tutulan veriler silinerek yahut anonim hale getirilerek, diğer veriler ise yakılarak imha edilecektir. İş bu imha işlemleri tutanak altına alınacaktır. Söz konusu imha ve saklanma politikalarına ilişkin detaylı özellikle saklama sürelerine ilişkin açıklamalara internet sitemizde yer alan KVKK İmha Politikası adlı başlıktan ulaşılabilir.
     İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden ALMİN ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;
     1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Şirket talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirket’in talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. Şirket, her halde yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir.
     2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Şirket tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir. İlgili kişinin kuruma şikayet hakkı saklıdır. Bu bağlamda ilgili kişiler taleplerin reddedildiğini öğrenmelerinden itibaren Kurula 60 (altmış gün) içinde başvurabilir.
     3. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular,
     • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
     • Noter vasıtasıyla,
     • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak
     • Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.
     İş bu kapsamda bahsedilen haklarınızı kullanmak üzere talep ve şikayetlerinizi iletmek için iletişim bilgilerimize iş bu aydınlatma metni içinde İLGİLİ KİŞİ OLARAK İŞÇİNİN HAKLARI başlığı altında ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

     I. İLGİLİ KİŞİ OLARAK İŞÇİNİN HAKLARI

     Verisi işlenen ilgili kişi olarak haklarınız 6698 sayılı kanunun 11.maddesinde şu şekilde kaleme alınmıştır;
     • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
     • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
     • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
     • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
     • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
     • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
     • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
     • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
     Veri sorumlusu olarak tarafımız 6698 sayılı kanunun uyarınca ilgili kişi tarafından yapılan başvuruları işleme alıp değerlendirmek zorundadır. Kişisel Veri İhlaline Konu Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
     Başvuru yapılması ve şirket tarafından başvurunun reddedilmesi halinde ret kararının tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde Kişisel Verilerin Korunması Kuruluna başvurma hakkınız bulunmaktadır. Veri Sorumlusu olarak tarafınıza 30 gün içinde her hangi bir bildirim yapılmaz ise, otuz günün dolduğu tarihten itibaren 30 gün içinde Kurula başvuruda bulunulabilecektir. Başvuru sürelerine ilişkin bir kargaşanın oluşmaması için, Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 2019/9 sayılı Kararına bakmakta fayda vardır, söz konusu karar şu şekildedir;
     • İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca 30 gün içinde bir cevap verilmesi halinde ilgili kişinin veri sorumlusunun cevabını müteakip 30 gün içerisinde şikâyette bulunabileceği, bu itibarla söz konusu hallerde ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 günlük süresinin bulunmadığı,
     • İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca bir cevap verilmediği durumda ise ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette bulunabileceği,
     • İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca Kanunda tanınan 30 günlük süre sonrasında bir cevap verilmesi halinde ilgili kişinin, Kanunda veri sorumlusuna tanınan 30 günlük süre sonrasında verilecek cevabı beklemekle yükümlü olmadığı ve veri sorumlusuna tanınan sürenin dolması ile birlikte Kurula şikâyette bulunabileceği göz önüne alınarak, ilgili kişinin veri sorumlusunun kendisine cevap verdiği tarihten itibaren 30 gün değil, veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette bulunabileceği,
     Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak kaydı ile aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:
     • Yazılı ve imzalı olarak noter veya iadeli taahhütlü olarak
     • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
     • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
     • Mail adresine yapacağınız bildirim ile
     • 0312 267 58 80 numaralı hatta yapacağınız bildirim ile
     Yukarıdaki bildirimler için size verilen kayıt numaralarının dosya ve işlem takibi açısından kaybedilmemesinde fayda olup tarafımıza yapılan bildirimlere aynı yöntem veya iadeli taahhütlü olarak geri bildirimde bulunabilecektir.
     Başvuru yapılabilmesi için Ver Sorumlusunun bilgileri aşağıdaki gibidir:

     Unvan : ALMİN ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
     Mersisno : 0-0550-4031-2600017
     E-mail adresi : bilgiislem@alminprofil.com.tr
     Posta Adresi: ASO 1. Org. San. Bölg. Dağıstan Cad. No:9 Sincan/ANKARA
     Tel: 0312 267 58 80

     Tarafımızca ilgili kişilere ait verilerin usul ve yasalara aykırı olarak elde edildiklerinin anlaşılması yahut bu konuda makul bir şüphe olması halinde KVKK 12.madde uyarınca en kısa sürede kurula bildirilecektir. En kısa süreden anlaşılması gereken 2 72 saattir.

     İ. GÜNCELLEME VE UYUM

     Şirket, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu politikalar kapsamında bir değişiklik olduğunda bunlar ilan suretiyle tarafınıza bildirilecek olup eski politikaların onaylı suretleri 3 (üç) yıl süreyle tutulacaktır
     İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanır.
     Firmamıza yapabileceğiniz şikayet formuna, KVK Kurumuna yapabileceğiniz şikayet formuna, İş bu aydınlatma metni ve KVKK Politikalarına şu linkten/linklerden; https:// www.alminprofil.com.tr/ KVKK-1.html ulaşabilirsiniz.
     Bunun yanında tarafımızca alınan teknik ve idari tedbirler internet sitemizde yer alan KVKK Politikası başlığı altında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir oradan gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

------------------------Dipnotlar------------------
     1-a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
     b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
     c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
     ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
     d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
     2- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kararı ile;
     Kanunun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasının “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir….” hükmünde yer alan “en kısa sürede” ifadesinin 72 saat olarak yorumlanmasına ve bu kapsamda veri sorumlusunun bu durumu öğrendiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde Kurula bildirmesine, veri sorumlusunca söz konusu veri ihlalinden etkilenen kişilerin belirlenmesini müteakip ilgili kişilere de makul olan en kısa süre içerisinde, ilgili kişinin iletişim adresine ulaşılabiliyorsa doğrudan, ulaşılamıyorsa veri sorumlusunun kendi web sitesi üzerinden yayımlanması gibi uygun yöntemlerle bildirim yapılmasına,

Alüminyum Profil fiyatları için bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.