Kalite Belgelerimiz ile Başarıya Ulaşıyoruz

Alüminyum ve alüminyum alaşımlarından üretilen profiller belirli teknik muayene ve teslim şartlarına uygun olmalıdır.
Hammadde temininden sevkiyata kadar her aşamada kalite bilincini oluşturmak, müşteri beklenti ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve güvenilirliği sağlamak amacıyla ISO 9001-2015, ISO 14001 OHSAS 18001 ve Qualanod sertifikaları bulunmaktadır.
Kalite politikamız kazan-kazan ilkesine dayanır. Bu bilinçle başarının anahtarının çalışanlarda olduğu bilinir ve gelişime açık çalışma ortamını sürekli kılmak için çalışılır.


 
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Verimliliği Yönetim Sistemini uygulayan firmamız, tüm faaliyetlerini güvenli ve emniyetli olarak gerçekleştirmek, bilgi güvenliğini, ürün güvenliğini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacıyla;
Nitelikli personeli ve takım çalışmaları ile uluslararası taşımacılık alanında sektörde öncü firmalar arasında yer almayı ve bunun için oluşturulan teknik altyapıyı korumayı ve geliştirmeyi sağlayarak politikaları “Entegre Yönetim Sistemi Politikası” olarak belirlemiştir.

Bu doğrultuda;
 • Ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile kurum ve müşteri şartlarını yerine getirmeyi,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı ve en iyi şekilde karşılamayı,
 • Yönetim sistemleri ve süreçlerimize ilişkin Risk ve Fırsatları ele almayı,
 • Yönetim sistemleri ve süreçlerimize ilişkin hedefleri yönetmeyi,
 • Çalışanların ve paydaşların bilinç ve farkındalıklarını arttırmayı,
 • Sorumluluklarını yerine getirerek, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirliği sağlamayı,

her bir yönetim sistemi kapsamında da aşağıdaki politikaları uygulamayı taahhüt ederiz.

Kalite Politikası;
 • Sürdürülebilir büyüme hedefi için, müşteri ilişkilerini stratejik yaklaşımla ele alıp, müşteri beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağını,
 • Sektöründe öncü kuruluş olması ve bu niteliğini devam ettirmesi için yenilikleri hızlı ve etkili biçimde süreçlerine uyarlayacağını, 
 • Yeni iş modellerini hayata geçirmekte rakiplerinden her zaman bir adım önde olmak ve süreçlerini sürekli iyileştirmek için hizmet çeşitliliğini ve kalitesini yükselteceğini, 
 • Çalışanlarının süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek müşterilerine üstün çözümler sunacağını, 
 • Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi için, “Süreç Yaklaşımı” ve “Risk Temelli Düşünce” felsefesinin kullanımını tüm kurum içerisinde teşvik edeceğini ve bu felsefeyi, şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdüreceğini”

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası;
 • Çalışan personelini, taşeronunu, ziyaretçisini ve diğer ilgili taraflarını faaliyetinden kaynaklı oluşabilecek tehlike ve risklerden korumak içinişletme ve çalışma şartlarının konforunu inşaa edeceğini ve devamlılığını sağlayacağını,
 • Bütün faaliyetlerini, sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için çalışanlarının, taşeronlarının, ziyaretçilerinin ve diğer ilgili tarafların farkındalığını artıracağını, eğitimler düzenleyeceğini ve sisteme katılım, teşvik ve danışma kanallarını açık tutacağını,
 • Yaptığı rutin / rutin olmayan faaliyetlerini planlarken, çalışanları ve ilgili tarafları korumak adına proaktif bir yaklaşım ile işin gerektirdiği iş sağlığı ve güvenliği risk ve fırsatları belirleyeceğini, faaliyetleri planlayacağını ve önlemleri alacağını,
 • İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak, riskleri azaltıcı ve yönetilebilir aksiyonlarla faaliyetlerini yürüteceğini,
 • Rutin ve rutin olmayan tüm faaliyetlerimizde oluşabilecek yangın ve patlama gibi büyük kazalardan, çalışanlarımız ve paydaşlarımızı korumak için acil durum ekipmanlarımızı sürekli izleyerek, ölçeceğini ve yeni teknolojilerle sürekli performanslarını iyileştireceğini,
 • Acil durumlara karşı personelimizin yetkinliklerini sürekli geliştireceğini, pratik uygulama ve tatbikatlar ile acil durumlara hazır olacağını,

Çevre Yönetim Sistemi Politikası;
 • Çevreyi korumak, doğal kaynakları azami tasarruf ve verimle kullanmak, kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmayı,
 • Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye ve atık yönetimine duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmeyi,
 • Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda, faaliyetimiz sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmayı,
 • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamayı,
 • Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelerin, diğer gerekliliklerin, politikaların ve standartların geliştirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve iş birliği çalışmaları yapmayı,
 • Çevre yönetim sistemini iş süreçlerimize ve stratejilerimize entegre ederek çevresel risk ve fırsatlarımızı belirlemeyi ve çevresel riskleri en aza indirmek için önlemler almayı,
 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, yüklenicilerimizin (atık şirketleri, geri dönüştürücüler, vb.), alt yüklenicilerimizin, ve diğer paydaşlarımızın bu Politika’yı uygulamalarına yönelik faaliyetlerde bulunmayı, çevresel etkilerini azaltmayı, çevresel performanslarını ve bilincini artırmayı ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmeyi,
 • Araç filomuz ile yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi.
Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi Politikası;
 • Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlamak ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi,
 • Birim üretim başına enerji girdilerimizi optimize etmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı,
 • En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını sağlamayı,
 • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına uygulamak, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmeyi,
 • Enerji kullanımında verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması, kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi, ürün ekipman satın alınmasında ve kuruluş hedef ve amaçlarına ulaşılması konularında gerekli tüm Enerji, belge ve kaynakları sağlayarak aktif rol oynamayı,


Tarih:07.12.2023
Genel Müdür


 

Alüminyum Profil fiyatları için bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.